LUCEAFĂRUL ROMÂNESC

revistă on-line de literatură şi cultură românească

~Adrian Botez: „Specificul ELITELOR ALBE, în sec. XX-XXI“

1-SPECIFICUL LUPTEI ELITELOR ALBE, ÎN SECOLELE XX-XXI

Prezentul studiu se vrea a fi o nuanţare, în spiritul gânditorului mihaelic şi luptătorului naţionalist-creştin Corneliu Zelea Codreanu, alături de Întâiul Ales al Arhanghelului Mikäel, EMINESCU – a unei discuţii despre necesitatea formării sau renaşterii elitelor naţionale în România, ca şi în oricare altă ţară.

Părăsirea treptată a culturalităţii hedoniste şi revenirea la CULTUALITATEA CREŞTINĂ, ca smerenie divin-perceptivă şi oţelire spirituală – trebuie să fie una dintre principalele specificităţi ale elitelor următoarelor trei secole, perioadă pe care deja am numit-o (după indicaţiile spiritualistului german, întemeietor al antroposofiei, RUDOLF STEINER) EPOCA MIHAELICĂ. Numai că, aşa cum în plan fizic căutăm să aţintim ochiul sau urechea spre surse reale de informaţie fizică, tot aşa şi sufletului trebuie să-i oferim sursa reală a mesajului divin: să-l aţintim neîncetat spre Dumnezeu cel Viu, pentru a primi mesaje spirituale vii – prin intermediul clarvăzătorilor autentici. Una e cultul fals, satanic, slugarnic şi sec de rosturi ontologico-spirituale, pentru un monstru cu chip uman, paranoic, temporar şi părelnic călăuzitor al destinelor umane sau naţionale – şi cu totul altceva este cultul unui Sfânt, cultul faţă de valorile spirituale ale Neamului, faţă de strămoşii Neamului, faţă de Neamul însuşi etc.

Când o personalitate se identifică spiritual cu Neamul din care se trage, când o personalitate este obiectul şi subiectul unei Revelaţii – acea personalitate este, deja, rezumatul spiritual al elitei Neamului în care s-a născut cuvântul Revelaţiei. De la acest rezumat trebuie pornit, pentru a explica, în grupuri de tălmăcire, înţelegere şi acţiune metafizică – numite ELITE SPIRITUALE ale unui Neam – respectiva Revelaţie.

Codreanu, ca şi Eminescu, fiind una dintre întrupările “rezumative” ale Spiritului Neamului Românesc, la un moment istoric, trebuie considerat sinteza spirituală a Elitei Neamului. La fel cum, cu jumătate de veac înaintea lui, Spiritul Neamului Românesc se reflecta în cel dintâi ales al Arhanghelului Spiritului – MIKÄEL: în oglinda-Arhetip EMINESCU.

Cei care sunt „rezumate spirituale” ale Neamului lor, chiar dacă aparent sunt umbriţi de trecerea timpului, se înscriu într-o elită reală a Neamului: ELITA ETERNĂ, forţa divin-constructivă eternă a Neamului. Ei vor reprezenta, de-a pururi, modele de acţiune-reacţiune a Spiritului Neamului respectiv, vor sta marturie, ca spirite vii, la refacerea spirituală a Neamului, după o perioadă de depresiune spirituală, vor mărturisi, mereu, despre forţa real-spirituală (ocultată de împrejurări istorice, de accidente istorice) a neamului respectiv. Prin elitele eterne, se exprimă un Neam la Judecata din Urmă, în faţa Tronului Divin.

Din această perspectivă, spunem DA cultului lui Eminescu sau Corneliu Zelea Codreanu. În sensul că nu avem dreptul să neglijăm glifele sacre, mesajul dumnezeiesc, atât de prezent şi de evident, în spusele lor. Când cel de-al doilea spune: „Caracteristica timpului nostru: ne ocupăm cu lupta dintre noi şi alţi oameni, nu cu lupta dintre Poruncile Duhului Sfânt şi poftele firei noastre pământeşti, ne preocupăm şi ne plac victoriile asupra oamenilor, nu victoriile împotriva Diavolului şi păcatului” (cf. Însemnări de la Jilava, Colecţia Europa, München, p. 51), Codreanu transmite două mesaje de esenţă divină: 1-cum ar trebui modificată elita neamurilor de acum (sec. XX) încolo; şi 2-ce specific trebuie să-şi dezvolte aceste elite speciale, elite de re-acşiune faţă de demon şi păcat.

Considerăm că, astăzi, sensul de elită nu este suficient să-l găsim în cuvântul aleşi. Aleşii cui? – ne-ar întreba Codreanu, potrivit propriei sale viziuni. Căci, în competiţia apocatastatică, şi Satana-distrugătorul are aleşii săi, şi Dumnezeu pe ai Lui – războinici metafizici. În consecinţă, Frontul Metafizic creează şi menţine, faţă în faţă, în secolele XX-XXI, elitele şi contra-elitele. Elite ale minciunii şi iluziei otrăvite, satanice, pe care e vom numi ELITE NEGRE – şi elite spiritual-pozitive/constructive, adevăratele elite – cărora le vom spune ELITELE ALBE.

Descifrarea mesajului lui CZC, conţinut în citatul de mai sus, credem a fi: „Forţele malefice au încetat să ne atace cu armele specifice veacurilor trecute: forme material-agresive, armate <<înzăuate>>. Frontul a devenit unul aproape exclusiv metafizic, care atacă direct spiritul”. Antihrist/Ahriman vrea să se substituie sufletelor şi minţilor noastre, precum preciza Thomas Göbel, în articolul Cele trei aspecte ale Răului, în lumea contemporană..

În acest război, ce pierde lumea în zona sorbului satanic, în zona lui “minus” – trebuie să recupereze, spre echilibrare, ELITELE ALBE, din zona Luminii Mântuitoare. Prin urmare, să se modifice radical şi calitatea războinicilor albi, funcţia şi vehemenţa combativă a acestora.

Cele trei aspecte ale Răului, menţionate de noi mai sus (urmând linia Steiner-Göbel – I- anonimitatea feţelor şi sursei răului, închizând omul în colivia inteligenţei sale strict raţionale; II-izolarea omului în propria sa fiinţă însingurată, terotizată şi sceptică; III- substituirea eului divin-uman de către Antihrist/Ahriman) – vor fi, deci, cele trei ţinte ale luptei ELITELOR ALBE! Scopurile ELITELOR ALBE, în lupta lor metafizică, vor fi: I- să vindece omenirile-neamuri de orbirea ce le împiedică să personalizeze, să identifice, ca viziune spirituală, Răul – şi să le împingă, dinspre raţiunea uscată, ineficientă – spre INIMA-CREDINŢĂ, prin care Şansa Mântuirii/Învierii rămâne veşnic valabilă, Cale fertile-cristică, spre Lumina Adevărului; II – scoaterea omului din robia singurătăţii satanice, a izolarăă în lipsa de speranţă, faţă de Supra-Sinele Dumnezeu; III – paza Lui Dumnezeu în sufletele tuturor oamenilor, spre înfrângerea definitivă a lui Antihrist/Ahriman.

Din cele spuse până aici, deducem că noile ELITE ALBE – CELE AUTENTIC CREŞTINE! – nu mai au dreptul la identificări greşite, neglijente, ale adversarului şi ale poziţiilor sale de atac. Nu mai au nici răgazul pe care-l ofereau, în trecut, treptele evoluţiei materiei, nici dreptul la compromisuri şi la pertractări cu adversarul metafizic. ELITA ELBĂ are, de-acum, o responsabilitate crescută. Cine greşeşte în acest moment decisiv, de afirmare/dezvoltare a ELITEI ALBE, plăteşte cu însăşi esenţa şi existenţa sa spirituală, fie el om, fie Neam-sinteză spirituală, fie grupare de neamuri – ca prefigurare a lui Adam Protogonos.

Elita este, deci, întâi de toate, în lumea modern-contemporană – forma în care se exprimă fondul de atac-apărare metafizică a celor care se ocupă cu „lupta dintre Poruncile Duhului Sfânt şi poftele firei pământeşti”, se preocupă, până la obsesie, de „victoriile împotriva Diavolului şi păcatului”…

ELITA ALBĂ este fondul de autoapărare al unui Ordin necesar de cavaleri creştini/cruciaţi autentici (nu precum jefuitorii catolici ai Constantinopolului…), întru Duhul Lui Hristos. A venit vremea când căutarea Sfântului Potir Graal să redevină, din metaforă a Evului Mediu Vechi – cea mai stringentă realitate de luptă spirituală a Noului Ev Mediu (prefigurat de N. Berdiaev) – misiune pentru aleşi ai Duhului Sfânt, tangenţi spiritual la circumferinţa euharistică a unei înnoite mese a cavalerilor apostolici ai lui Hristos. Masa Ortodoxiei Revigorate.

De ce această definire, aparent pretenţioasă şi preţioasă? Pentru că acest nivel de (auto) definire a ELITEI ALBE este cerut tocmai de specificul agresiunii forţelor malefice – ELITELE NEGRE. ELITELE NEGRE (am creat termenul, prin rezonanţă faţă de „Black Nobility”…) atacă la nivelul exprimării Duhului Sfânt în lume, la nivelul minţii şi al sufletului omenirii-neamuri.

*

2 – CAZUL GERMANIA, PREFAŢĂ A CAZULUI ROMÂNIA…

Avem vreo dovadă a acestei agresiuni specific metafizice în lume, sau suntem nişte paranoici, bolnavi de “complotită”? Nu o dovadă avem, ci nenumărate, neîncetat. Pentru a nu fi acuzaţi de judecată pripită, fără perspectivă istorică de reflecţie, să luăm exemplul cel mai flagrant şi cel mai cunoscut: agresiunea spirituală (dublată, fireşte, de cea militară, dar în această ordine: spirituală-militară şi, în niciun caz, invers…) împotriva Germaniei şi a poporului german – agresiune care este repetată, în termeni formali specifici actuali, dar aproape fără vreo modificare a prototipului spiritual malefic de agresiune – împotriva României şi a românilor de azi.

Trebuie, însă, a mărturisi, de la început: conducătorii germani şi-au trădat poporul şi au trădat destinul poporului german (mai exact, Hitler, la sfatul doctorului Horbiger… – cel care îi propunea ajutorul nivelului spiritual prea jos, arhanghelic, al “zeilor”, deci o acţiune de scurtă influenţare spirituală – ceea ce a născut doctrina “blitz-krieg”-ului – …şi neasculând de doctorul Rudolf Steiner, care îi propunea ajutorul lui Hristos, de lungă/eternă influenţare spirituală…) au schimbat armele creştine, pe cele păgâne – incomparabil mai slabe spiritual, ba, mai grav, pervertite: au creat uluitoarea/năucitoarea compatibilitate a ELITELOR ALBE cu ELITELE NEGRE/”BLACK NOBILITY”+ sioniştii plutocraţi – ceea ce a creat confuzie majoră şi a deturnat total esenţa metafizică a acţiunii Neamului German (se cunoaşte, azi, compatibilitatea de discurs dintre Hitler şi sioniştii plutocraţi).

Revenim: De ce s-a produs/se produce agresiunea asupra Germaniei, respectiv României? Asta, pentru că ATUNCI, Germania, ACUM, România – sunt considerate zone de maximă condensare spirituală benefică, de maxim potenţial reactiv-spiritual.

De ce credeti că se tot invocă, de către toţi factorii mass-media, integral aserviţi ELITELOR NEGRE „prăpădul” ce va veni asupra românilor, dacă nu vor renunţa la Biserică şi la Credinţa Ortodoxă, care (zice chiar un cărturar foarte respectat şi foarte smerit „ascultat”, în unele medii… – răposatul Ion Petru Culianu…) ar fi anacronică, perdantă din start (?!), prin însăşi natura ei, prin „inerţia” ei (care inerţie? cumva spirituală? – vezi bine că tocmai aici e „clenciul”) etc. Tocmai pentru că totul e invers, vorba lui Marin Sorescu (din finalul piesei Iona…): Satana se teme de subiacenţa spirituală de teribilă forţă a Ortodoxiei, păstrătoare – UNICĂ – a „tuturor dogmelor drepte, a întregii tradiţii apostolice şi soborniceşti a Sfinţilor Părinţi – a tuturor canoanelor, tradiţiei Liturgice, canonice, Dogmatice şi istorice” – a Bisericii Creştine a Începuturilor – cf. Ilie Cleopa – care, prin ce afirmă, dă, de fapt, dimensiunile spirituale ale germenului ELITEI ALBE româneşti. Această elită nu a devenit, încă, expresiv-războinică (precum cea germanică), în apocatastază, nu a devenit conştientă de sinele angajat, desprins din Sinea-Hristos. Dar temerea Satanei este că tocmai acest lucru e pe cale să se realizeze, în România veacului XXI. În cazul Germaniei, ca şi în acela al României, au existat şi sunt profeţi şi angajări active de profeţi, în opera de tălmăcire, în vizibil, a potenţialului reactiv-invizibil al elitelor naţionale. Prigoana de atunci, dar şi de azi (cultivarea, cu sălbăticie de neînchipuit, a sentimentului culpabilităţii, la un popor întreg, pentru veşnicie parcă…) contra Germaniei şi a germanilor – are o justificare metafizică bine definită şi bine cunoscută: cea mai înaltă lojă spirituală tibetană (Ge-lugs-pa= Bonetele Galbene) a prorocit că Acoperişul Lumii va fi strămutat din sudul Asiei (Tibet) NU în Israel, ci în Ţara Muntelui de Miazănoapte – Germania (s-a zis…. – noi, acum, ştim că, de fapt, este/va fi Har-Dealul…). Iar tibetanii mistici chiar i-au sprijinit pe Cavaleri Negri, pe Cavalerii Templieri (Ordinul Marcioniţilor şi „Domnii de Piatră Neagră”), în al doilea război mondial. Iată, pe de o parte, războiul preventiv, acţiunea preventivă, din partea Răului (având ca expresie traductibilă acţiunea „acelora”, cum îi numeşte, cu teroare, chiar un mason – Rakovski, ambasadorul sovietic la Paris, în timpul interogatoriului luat, la 26 ianuarie 1938, la Moscova, de funcţionarul GRU, Gabriel G. Kuzmin), în primul război mondial şi, apoi, acţiunea definitiv distructivă (cel puţin în intenţie) a Răului Satanic, asupra armatelor parţial metafizice germane, în al doilea rând. Parţial, din păcate, căci germanii au fost trădaţi de propriii conducători spirituali şi politici, care au deviat şi falsificat sensul reacţiunii metafizice, treptat, în „victorii asupra oamenilor”… – în loc de „victorii împotriva Diavolului şi păcatului”…

În primul rând, în 1919, a existat un document suplimentar, emis de Guvernul SUA şi cunoscut sub titlul de „Morgenthau’s Pastoral Policy” (Politica Pastorală a lui Morgenthau), care a fost semnat de preşedintele SUA, Woodrow Wilson, şi prezentat la Tratatul de la Versailles. În acest document se specifică intenţia SUA, ca măsură la capitularea germană, de a-i extermina pe toţi germanii. Rasa germană ar fi „din naştere o rasă de războinici” (citeşte: Războinicii Metafizici ai Polului Metafizic ALB) şi s-ar avea în vedere transformarea Germaniei „în păşune”. În 1922, Walter Rathenau instigă Franţa la omorârea tuturor germanilor şi colonizarea Germaniei cu populaţii străine (cf. Durerile facerii unei noi lumi, de Carlos Baagoe, Ed. Samizdat, Toronto, p. 143). Evreul Samuel Untermayer, preşedinte la International Jewish Federation to Combat Hitlerite Opression of Jewish – a declarat „război sfânt” Germaniei – război până la distrugerea ei” – declaraţie publicată în New York Times, pe 7 august 1933. Rabinul Vladimir Jabotinski a declarat, la rându-i, în 1934: „Vom duce un război spiritual şi material (s.n.). Interesele noastre evreieşti impun distrugerea întregii Germanii” (cf. C.Baagoe, op. cit., p. 140). Deci, stimaţi evrei, vânători neînduraţi de nazişti, cum stăm cu ideea de „holocaust”?!(…dacă ne gândim şi la ordinul dat, de preşedintele evreu al SUA, Harry Trumann, de a-i „vaporiza” pe japonezii din Hiroshima şi din Nagasaki…6-9 iulie 1945!). Cine a avut întâietate pe plan mondial, în privinţa etnocidului (spiritualmente reuşit…dacă ne gândim la miile de germani berlinezi „DE VEST”, care, într-o dimineaţă a lui 1990, adică după 45 de ani de „educaţie americană” tâmpitoare, s-au prezentat „în costumul lui Adam”, în faţa unui magazin care anunţase, de cu seară, că „acel german care va veni în pielea goală, la magazin, a doua zi, va primi marfă gratis”…Rezultatele au întrecut ABSOLUT TOATE AŞTEPTĂRILE…!!!…şi magazinul era să dea faliment…)???!!! Vă anunţ, cu emoţie şi cu respec tul datorat unor pionieri mondiali, „în branşă”: DOMNIILE VOASTRE SUNTEŢI ACEIA!

De aici decurg toate diversiunile, ascunse elevilor din şcoli, astăzi: proclamarea, în mod fals, a Poloniei ca „stat martir” – când, de fapt, polonezii au fost măcelarii aflaţi în slujba kabalei spiritualo-militare americano-anglo-franceze – exterminând, provocator, mii de germani civili din Polonia (iulie 1939), pentru a stârni reacţia germană din septembrie 1939. Căci era necesară aţâţarea la război a Germaniei, spre a o nimici. Proclamarea unilaterală a Holocaustului contra evreilor – când, azi, în primul rând prin dezvăluirile din cărţile lui Roger Garaudy – evreu comunist-marxist pocăit – aflăm, în amănunt, despre cârdăşiile revoltătoare dintre plutocraţia sionistă şi Hitler – primii dorind să realizeze, cu ajutorul dictatorului german, NAZISMUL SIONIST: purificarea rasei evreieşti, prin lichidarea fizică (în lagărele de muncă naziste) a sărăcimii evreieşti, spre a forma, cu „elitele evreieşti” plutocratice, un nou Canaan al „rasei perfecte evreieşti”…Apoi, Rudolf Hess, asasinat la închisoarea Spandau – pentru a nu relata că zborul său în Anglia trebuia să prevină mondializarea războiului. Apoi, lagărele de exterminare A GERMANILOR!!! – …se dau, azi, cifre încă şovăitoare, despre „eficienţa lagărelor din Vest” – din Franţa, Belgia, Olanda – circa un milion de morţi… – cât despre datele lagărelor din Est-URSS, acestea trebuie că vor înspăimânta lumea, cândva, cu cifrele lor reale…reprezentând morţii din prizonierat/lagăre. Dar când? Căci domneşte o tăcere de mormânt asupra secretelor ruseşti ale celui de-al doilea război mondial şi, din când în când, şi acum, după 65 de ani de la finalul oficial al războiului mondial, tot mai vine câte un schelet ambulant, fără limbă şi cuvânt, dinspre câte o Vorkută…

Iată la ce instigă, într-un discurs din 18 noiembrie 1969, în faţa studenţimii evreieşti din Zürich, Simon Wiesenthal – „vânătorul de nazişti”: „Şapte milioane de germani din RFG, RDG şi Austria sunt criminali şi delincvenţi. (…) Criminalii de mâine s-au născut deja azi (…). Trebuie distruşi, odată pentru totdeauna, virtualii duşmani, din germeni sau chiar din stadiul embrionar” (cf. Salyburger Volksblatt, 23 ianuarie 1970, Neue Züricher Zeitung, din 21 noiembrie 1969 – precum şi ziarul Tagensanzeiger, din Zürich). Un astfel de discurs ne face să bănuim că Hitler a luat lecţii de la plutocraţia evreiască, în ce priveşte „curăţenia” de rasă…

Dar crima de natură metafizică, moral-spirituală – este mult mai cumplită decât toate ameninţările şi plănuirile legate de exterminarea fizică a germanilor. Căci, iată, „made in USA”, programul (pus în practică cu străşnicie, pe tot cuprinsul Germaniei de Vest) de „re-educare” (cum la Piteştii României, sovieticii…) a germanilor:

– „Distragerea cetăţeanului de la politică, prin <<MINUNEA ECONOMICĂ>>.

– Impunerea statutului special, al unicului popor criminal, vinovat de ultimul război.

– Supunerea generaţiei de război unei defăimări de durată şi strădania de a-i convinge de propriul eşec, de a le provoca sentimentul de vină individuală şi colectivă; generaţiile următoare trebuie convinse că au dreptul să impute părinţilor vina şi să se revolte împotriva lor. Campaniile de defăimare slăbesc autoritatea statală.

– În domeniul politicii culturale oficiale, este exclus tot ce e sublim, înălţător şi frumos. În artele plastice domină constructivismul abstract, care merge până la anormalitate şi nihilism.

– De descompunerea sistematică a moralei vest-germabe aparţine şi introducerea noţiunii de societate pluralistă, conform căreia fiecare îşi poate afirma propriile standarde valorice şi care se răspândeşte în ideea că nu există legi tradiţionale absolute. Pe această cale, viaţa comunitară vest-germană e distrusă încă de la nivelul tineretului, acesta urmând a trăi, în mare măsură, în nihilism moral(…). În locul modelelor general-valabile, a apărut proriul EU, în locul Binelui Comun – EGOISMUL. Fostul preşedinte al Tribunalului de Stat, dr. Gerhard Müller, afirma o dată că morala publică din Germania de Vest, aşa cum reieşea dintr-o serie de materiale filmate şi tipărite, ar fi scăzut la un nivel nemaiîntâlnit în lume” (cf. Jan van Helsing, Cartea a 2-a, Ed. Samizdat, 1998).

Care sunt concluziile pe care le impun textele de mai sus? S-a format, deja, în lume, cu o impresionantă disciplină a agresiunii spiritual-distructive, o ELITĂ NEBUNĂ (paranoia ELITELOR NEGRE este încă posibil de detectat).

Nici un stat contemporan nu mai are elite vizibile, ci toate statele sunt conduse prin decizii ale unui for supranaţional şi transnaţional, care, după toate semnele, este condus, la rândul său, şi are putre decizională – PRIN PLUTOCRAŢIA LUMII (care este, în majoritate, evreiască sau contaminată decisiv de mentalitatea evreiască).

Aceste elite invizibile fizic sunt extraordinar de active la nivel spiritual, iar rezultatul acţiunii lor este, fără nicio excepţie, de natură distructiv-malefică.

Elitele respective au pretenţii de foruri de decizie cosmice – definitive şi irevocabile. Au pretenţia de a se substitui lui Dumnezeu.

Ultima consecinţă importantă: elitele din sec. XX-XXI, aceste elite oculte, care ne paralizează creierele, prin mass-media şi prin mancurtozarea comunisto-liberală – SUNT PROFUND ANTICREŞTINE. ELITELE NEGRE au pretenţia, subiacentă, dacă nu, uneori, manifestă (poate au dreptate, dacă ne gândim la avertismentele lui Thomas Göbel… – legate de cele trei aspecte ale Răului în lume…), că îl reprezintă pe Antihrist (Ahriman) pe pământ…

*

prof. dr. ADRIAN BOTEZ